zqifa的博客

我不管,反正我最萌~

python str与bytes之间的转换

python str与bytes之间的转换,代码如下:

# bytes object
b = b"example"

# str object
s = "example"

# str to bytes
sb = bytes(s, encoding = "utf8")

# bytes to str
bs = str(b, encoding = "utf8")

# an alternative method
# str to bytes
sb2 = str.encode(s)

# bytes to str
bs2 = bytes.decode(b)

作者:zqifa

出处:https://www.l1mn.com

原文地址:https://www.l1mn.com/p/iz26q4.html

本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接。

分类:python
标签:python

公告

昵称:zqifa

站龄: 4年2个月

博客持续完善ing,敬请期待...

打滚求打赏(๑ ̄ ̫  ̄๑)

此处弱弱求打赏~~万一有好心人呢~~

支付宝酱

支付宝赞助

微信酱

微信赞助

随笔分类

php(110)

linux(63)

python(44)

web前端(39)

js(35)

服务器(33)

mysql(30)

html(24)

docker(23)

windows(22)

centos(22)

django(20)

前端设计(18)

git(16)

常用软件(14)

数据库(14)

算法(14)

字符编码(13)

编程进阶(13)

笔记(12)

更多

我的标签

php(106)

linux(47)

python(45)

js(34)

mysql(30)

centos(28)

web前端(23)

docker(22)

windows(22)

django(20)

更多

相册

Copyright © zqifa 联系方式:z___qf@163.com