zqifa的博客

我不管,反正我最萌~

php报错SQLSTATE[HY000] [1203] User xxx already has more than 'max_user_connections' active connections问题解决

php连接mysql报错信息:

[错误代码]
SQLSTATE[HY000] [1203] User sdm819148356 already has more than 'max_user_connections' active connections

这句提示的意思说你的连接数已经达到最大了,超出了MySql服务器最大单个用户连接数。

查询连接参数配置命令

mysql> show variables like '%connect%';

> mysqladmin -uroot -p variables

解决办法:调整max_user_connections最大连接数配置

使用命令修改

set global max_connections=500;
set global max_user_connections=0;

my.ini 配置文件中修改

vi /etc/my.cnf
max_user_connections=0

其中
max_connections 是指MySQL服务器的最大连接数。即所有用户最大连接数的和。
max_user_connections 是指MySQL中单个用户的最大连接数。值0(默认值)表示 “无限制。”

作者:zqifa

出处:https://www.l1mn.com

原文地址:https://www.l1mn.com/p/95s763.html

本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接。

公告

昵称:zqifa

站龄: 4年2个月

博客持续完善ing,敬请期待...

打滚求打赏(๑ ̄ ̫  ̄๑)

此处弱弱求打赏~~万一有好心人呢~~

支付宝酱

支付宝赞助

微信酱

微信赞助

随笔分类

php(110)

linux(63)

python(44)

web前端(39)

js(35)

服务器(33)

mysql(30)

html(24)

docker(23)

windows(22)

centos(22)

django(20)

前端设计(18)

git(16)

常用软件(14)

数据库(14)

算法(14)

字符编码(13)

编程进阶(13)

笔记(12)

更多

我的标签

php(106)

linux(47)

python(45)

js(34)

mysql(30)

centos(28)

web前端(23)

docker(22)

windows(22)

django(20)

更多

相册

Copyright © zqifa 联系方式:z___qf@163.com