zqifa的博客

我不管,反正我最萌~

python一个命令开启http服务器

1、python开启http服务器

python -m SimpleHTTPServer 8080
如果提示错误:
python.exe: No module named SimpleHTTPServer

则试一下命令:
python -m http.server

2、执行py脚本文件,开启cgi映射

python -m http.server –cgi 8000

py代码里添加

header = 'Content-Type: text/html\n'
print(header)

比如/cgi-bin/1.py文件代码:

header = 'Content-Type: text/html\n'
html = 'abc'
print(header)
print(html)

访问http://127.0.0.1:8000/cgi-bin/1.py

可以正常输出abc

Ps:
py代码文件默认目录在cgi-bin或者htbin
http.server官方文档 https://docs.python.org/3/library/http.server.html

作者:zqifa

出处:https://www.l1mn.com

原文地址:https://www.l1mn.com/p/9ceq73.html

本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接。

分类:服务器python

公告

昵称:zqifa

站龄: 4年2个月

博客持续完善ing,敬请期待...

打滚求打赏(๑ ̄ ̫  ̄๑)

此处弱弱求打赏~~万一有好心人呢~~

支付宝酱

支付宝赞助

微信酱

微信赞助

随笔分类

php(110)

linux(63)

python(44)

web前端(39)

js(35)

服务器(33)

mysql(30)

html(24)

docker(23)

windows(22)

centos(22)

django(20)

前端设计(18)

git(16)

常用软件(14)

数据库(14)

算法(14)

字符编码(13)

编程进阶(13)

笔记(12)

更多

我的标签

php(106)

linux(47)

python(45)

js(34)

mysql(30)

centos(28)

web前端(23)

docker(22)

windows(22)

django(20)

更多

相册

Copyright © zqifa 联系方式:z___qf@163.com